Mrs Wahabi, Majallie Wahabi M.K. & Amb Moshe Raviv at the Lunch